FSQ-5619 Opening Keynote | Devoxx

Opening Keynote

Keynote

Startup Startup, Innovation & Creativity

Opening keynote of DevoxxMA 2019!

Badr El Houari Badr El Houari

CIO xHub, Java Champion